Total Packaging Solutions

菜单

MSDS认证

MSDS认证 播报 编辑 讨论 上传视频

MSDS (Material Safety Data Sheet)即化学品安全说明书,亦可译为化学品安全技术说明书或化学品安全数据说明书。是化学品生产商和进口商用来阐明化学品的理化特性(如pH值,闪点,易燃度,反应活性等)以及对使用者的健康(如致癌,致畸等)可能产生的危害的一份文件。在欧洲国家,MSDS也被称为安全技术/数据说明书 SDS(Safety Data sheet)。 国际标准化组织 (ISO)11014采用SDS术语,然而美国、加拿大,澳洲以及亚洲许多国家则采用MSDS术语。

基本信息编辑 播报

MSDS (Material Safety Data Sheet)即化学品安全说明书,亦可译为化学品安全技术说明书或化学品安全数据说明书。
MSDS是化学品生产或销售企业按法律要求向客户提供的有关化学品特征的一份综合性法律文件。它提供化学品的理化参数、燃爆性能、对健康的危害、安全使用贮存、泄漏处置、急救措施以及有关的法律法规等十六项内容。

admin

同一类别

特色产品

750 dai dien

防震气柱

đăng 3 cn

XD 300 鼓风机

Nhãn phát hiện va đập 50g Impact Indicator

影响标签 50G

Túi khí chèn hàng Atmet kraft

牛皮纸气囊

Dao cắt an toàn easy cut 4000

Easycut 4000 安全刀

dây đai composite

复合表带